آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (پس از دریافت شیوه نامه اجرایی، اطلاع رسانی خواهد شد.)اداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه چاپ و ارسال منظم نشریات علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه ارسال مدارک نشریات علمی به صورت الکترونیکی به سایت وزارت علوم تحقیقات و فناوریاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
اطلاعیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خصوص گزارشهای استنادی نشریاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه نظارت دقیق مسئولین و معاونین پژوهش و فناوری واحد ها بر چاپ منظم مجلات علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه معرفی سایت Journal.msrt.irاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه استانداردسازی مجلات مطابق با آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشوراداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه دسترسی به (SCI ) و ( JCR)اداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه حق الزحمه مجلات علمی غیر فارسیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه متمم تفاهم نامه با SIDاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه نحوه اعطای امتیازات پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه فرآیند اخذ امتیاز پژوهشی مجلات علمی دانشگاهاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه رعایت بندهای شش گانه برای ارسال مدارک به وزارت علوماداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
بخشنامه نمایه کردن مجلات در پایگاه های معتبر بین المللیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
حق الزحمه داوری مقالات در مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
نحوه داوری مقالات مجلات علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
گرنت معاونت محترم علمی و فنآوری ریاست جمهوری به مجلاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
رتبه مجلات علمیاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
حداقل الزامات کیفی برای اعتبار بخشی به مجلاتاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی
چگونگی و شرایط تغییر مجلات به دوفصلنامهاداره ژورنالها، منابع علمی و علم سنجی