آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دفتر ارتباط با صنعت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه قطب های علمی کشوردفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه و دستورالعمل برگزاری «همایش های علمی- پژوهشی» دانشگاه آزاد اسلامیدفتر ارتباط با صنعت
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیاندفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه شرکت در مسابقات و جشنواره های علمی و پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
بخشنامه حق الزحمه طرح پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
فرم قرارداد طرح های پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
منشور و موازین اخلاق پژوهشدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه تکمیلی حمایت از اختراعاتدفتر ارتباط با صنعت
برگزاری کارگاههای علمی - پژوهشیدفتر ارتباط با صنعت
طرح های پژوهشی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک دانشگاهدفتر ارتباط با صنعت
متمم آئین نامه طرحهای درون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه طرحهای درون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت
آئین نامه طرحهای برون دانشگاهیدفتر ارتباط با صنعت