آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه هفدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوریامور پژوهشی
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشورسفرهای خارجی و داخلی اعضای هیات علمی
عضویت اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در انجمن های علمی کشورطرح های پژوهشی
بخشنامه فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشورسفرهای خارجی و داخلی اعضای هیات علمی
بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقاله های علمیتشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقاله های علمیتشویق مقالات
بخشنامه مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و دکتریتشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
بخشنامه تشویق مقالات (1/4/94)تشویق مقالات
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهاداره امور پایان نامه ها
شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشورتشویق مقالات
آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتریاداره امور پایان نامه ها
مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیات ممیزه موسسهآئین نامه پژوهشی
بخشنامه جدید زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلیاداره امور پایان نامه ها
آئین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی/ کارگاهیاداره آزمایشگاهها
بخشنامه جدید زمان دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلیاداره امور پایان نامه ها
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگانآئین نامه پژوهشی
عنوان های پیشنهادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای اجرای پایان نامه ها در قالب طرح برون دانشگاهیاداره امور پایان نامه ها
آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامیطرح های پژوهشی