آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
هزینه خدمات ارزشیابی و صدور مدارک دانش آموختگانآیین نامه دانشجویی
بخشنامه هفدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوریامور پژوهشی
برگزاری مسابقات علمیارتباط با صنعت
فرم تاییدیه مدارک شرکت سفرهای خارجیسفرهای خارجی
فرم تاییدیه مدارک تسویه حساب سفرهای خارجیسفرهای خارجی
فرم درخواست برگزاری وبینار ملی در دوشنبه های وبیناریفرم های پژوهشی
تفاهم نامه با شرکت آب و فاضلابتفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیتفاهم نامه ها
تست صورتجلسهزیرگروه ۱
بخشنامه شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشورسفرهای خارجی و داخلی اعضای هیات علمی
عضویت اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی در انجمن های علمی کشورطرح های پژوهشی
بخشنامه فهرست کنفرانسهای بین المللی معتبر خارج از کشورسفرهای خارجی و داخلی اعضای هیات علمی
بخشنامه امتیاز ویژه برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
متمم بخشنامه شیوه نامه تشویق مقاله های علمیتشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقاله های علمیتشویق مقالات
بخشنامه مقاله ها و آدرس دهی-متمم بخشنامه آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و دکتریتشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات
بخشنامه تشویق مقالات (1/4/94)تشویق مقالات
بخشنامه معافیت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی برای پذیرش مقاله دفاع از رسالهاداره امور پایان نامه ها
شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانس های بین المللی نامعتبر خارج از کشورتشویق مقالات