راهنمای دریافت ایمیل آکادمیک

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا با در دست داشتن کارت دانشجویی و کپی کارت دانشجویی و فرم تکمیل شده به ساختمان اداری معاونت پژوهشی مراجعه نمایند.

فرم دریافت ایمیل آکادمیک