تقویم آموزشی

نیمسال دوم۹۹-۴۰۰ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۹/۱۱/۲۰ ۹۹/۱۱/۲۳
شروع کلاس ها ۹۹/۱۲/۰۲ ۴۰۰/۰۴/۰۳
تاریخ حذف و اضافه ۹۹/۱۲/۰۹ ۴۰۰/۱۲/۱۴
تاریخ امتحانات ۴۰۰/۰۴/۱۲ ۴۰۰/۰۴/۲۴