تقویم آموزشی

نیمسال اول۹۹-۴۰۰ تاریخ شروع تاریخ پایان
تاریخ انتخاب واحد ۹۹/۰۶/۲۷ ۹۹/۰۶/۲۸
شروع کلاس ها ۹۹/۰۶/۲۹ ۰/۰/
تاریخ حذف و اضافه ۹۹/۰۷/۱۹ ۹۹/۰۷/۲۱
تاریخ امتحانات ۹۹/۱۱/۰۴ ۹۹/۱۱/۲۹