انجمن های علمی - ادبی و هنری

 

   یکی از اهداف بلند و‌آرمانی سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران احراز جایگاه اول علم و فناوری در 25 کشور منطقه‌ی آسیای جنوب غرب ) در افق 20 ساله است و تحقق اهداف چشم انداز در ابعادعلمی ، پژوهشی و فناوری مستلزم سیاستگذاری صحیح و عزم جهاد علمی است که مهمترین رکن برای نیل به اهداف تعیین شده دانشگاه‌ها میباشند که یکی از اصلی ترین ارکان نظام فکری معرفتی تولید دانش می باشد و دانشگاه تمدن ساز افق حرکت دانشگاه های ایران برای دهه های آتی ترسیم می کند که انجمن های علمی دانشجویی در آن به عنوان یک نهاد مستقل جهت انجام فعالیتهای علمی در بدنه دانشجویی به عنوان یک رکن اساسی در راستای تحقق اهداف مطرح شده می باشد و به عنوان هسته های تخصصی نقش اساسی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه دانش های نوین و تخصصی در دانشگاه ها را دارند.
که در این رابطه فعالیت بیش از دو هزار انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه های کشور بیانگر میزان اهمیت آنها در رشد علمی کشور و ایجاد دانشگاه تمدن ساز می‌باشد .

انجمن های علمی ادبی و هنری زیر نظر دفتر مرکزی انجمن ها اداره می شود.
فعالیت انجمن های واحد های دانشگاهی زیر نظر کمسیون واحد انجام می شود.
نحوه تشکیل انجمن های علمی و ادبی هنری به شرح اساسنامه کمسیون مرکزی انجمن های علمی صورت می گیرد.

    اساسنامه کمیسیون مرکزی انجمن های علمی
 
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
پرسشنامه طرح پژوهشی انجمن های علمی، ادبی و هنری
   اختراعاتفهرست انجمن های علمی ادبی و هنری واحد به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

عنوان

تاریخ تاسیس

1

 انجمن علمی اقتصاد

14/11/89 

2

انجمن علمی اقتصاد-کشاورزی
 

14/06/87 

3

انجمن علمی بتن
 

07/02/87 

انجمن علمی حسابداری
 

 01/10/81

 5

انجمن علمی خاکشناسی
 

19/09/86 

 6

انجمن علمی روان شناسی
 

06/02/83 

 7

انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی
 

19/09/86 

 8

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

31/03/82 

 9

انجمن علمی زیست شناسی

 

 10

انجمن علمی علوم اجتماعی
 

12/05/81 

11 

انجمن علمی علوم تربیتی
 

09/09/83 

12 

انجمن علمی عمران
 

18/07/87 

13

انجمن علمی عمران و معماری 

 09/02/87

14 

انجمن علمی کامپیوتر
 

24/07/85 

15 

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی  

23/03/81 

 16

 انجمن علمی کشاورزی

09/04/80 

 17

 انجمن علمی کشت سلول و بافت گیاهی ایران 

 

18

انجمن علمی محیط زیست
 

20/12/86 

19

انجمن علمی مشاوره و راهنمایی
 

21/03/81 

20

انجمن علمی مطالعات خانواده
 

22/12/86 

21

انجمن علمی مکانیک
 

02/10/87 

22

انجمن علمی مکانیک ماشین آلات کشاورزی 

 14/05/89

23

      انجمن علمی گیاهان دارویی ایران - شاخه رودهن      9/9/93
24 نقد و حقوق
 
25 نجوم و فیزیک