تقویم آموزشی

نیمسال اول۴۰۱ -۱۴۰۰

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ انتخاب واحد

۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۱۴۰۰/۰۶/۲۵

شروع کلاس ها

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۴۰۰/۱۰/۱۶

تاریخ حذف و اضافه

۱۴۰۰/۰۷/۰۳

۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تاریخ امتحانات

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

۱۴۰۰/۱۰/۳۰