دفترچه تلفن مسئولین

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تلفن مستقیم

 

ایمیل

 

دکتر حسن شهرکی پور

 

ریاست دانشگاه

 

76505681

 

 

 chansellor@riau.ac.ir

 

حجت الاسلام حسینی

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

76502056

nahadvelayat@yahoo.com

 

 

دکتر ابراهیم ذوالقرنین

 

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

76507673

 

ezolgharnein@riau.ac.ir

 

دکترحمیدرضا فاطمی پور

 

معاون علمی

 

76507668

 

fatemipour@riau.ac.ir

معاون پژوهش و فناوری دکتر مالک میرهاشمی 76506887  

 

 سید صالح مرادی

 

عامل خزانه داری و رییس امور مالی

 

76507653

 

 

 

علیرضا حسین شرقی

 

رئیس امور اداری

 

76507671

 

edari@riau.ac.ir

 

حسین شریعتی

 

مدیر آموزش

 

 

 

 

Hosein.shariati@yahoo.com

 

 

محمد جواد قائدمحمدی 

 

رئیس امور دانشجویی

 

76507632

 

 

 

 فاطمه محمود خانی

 

مسئول مرکز اطلاعات و آمار

 

76507669

 

itmanager@riau.ac.ir

 

 

مدیر روابط عمومی

 

76507674 

76509323

 

public@riau.ac.ir