اخبار

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با شهرداری آبعلی

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با شهرداری آبعلی

با حضور دکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ، دکتر سعیدصفری رئیس دانشکده کشاورزی ، افشین رنجبر مسئول دفتر اقتصاد دانش بنیان و مهندس کاظم شریف آهی شهردار آبعلی ،قربانی مسئول فضای سبز شهرداری آبعلی جلسه ای درخصوص پروژه جنگل کاری (صدهکتاری ) آبعلی در واحد رودهن برگزار گردید.

ادامه مطلب