اخبار

تولید  محلول‌ ضدعفونی‌کننده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

تولید محلول‌ ضدعفونی‌کننده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن اعلام کرد نخستین محلو ل ضدعفونی دست و سطوح پایه الکل بدون نیاز به آبکشی که دارای موارد مصرف باطیف ضدمیکروبی گسترده علیه انواع باکتری های گرم مثبت ومنفی وعفونت های بیمارستانی است ،توسط شرکت دانش بنیان رنگین نانو ساختار مستقر درمرکز رشد واحدهای فناور رودهن تولیدشد.

ادامه مطلب