اخبار - آرشیو

اخذ گواهی تاییدیه نانو از معاونت علمی ریاست جمهوری توسط دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

اخذ گواهی تاییدیه نانو از معاونت علمی ریاست جمهوری توسط دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

رودهن:روابط عمومی دانشگاه اخذ گواهی تاییدیه نانو مقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری توسط شرکت رنگین نانو نهال مستقر در مرکز رشد دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن

ادامه مطلب