اخبار

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با شهرداری آبعلی

همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن با شهرداری آبعلی جدید

با حضور دکتر حسن شهرکی پور رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ، دکتر سعیدصفری رئیس دانشکده کشاورزی ، افشین رنجبر مسئول دفتر اقتصاد دانش بنیان و مهندس کاظم شریف آهی شهردار آبعلی ،قربانی مسئول فضای سبز شهرداری آبعلی جلسه ای درخصوص پروژه جنگل کاری (صدهکتاری ) آبعلی در واحد رودهن برگزار گردید.

ادامه مطلب