دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
1ریاست دانشگاه2237-
10مدیر امور مالی2324-
11مدیر امورپژوهشی2327-
12مدیر اموردانشجویی2359-
14مدیر حراست2241-
17مدیر گروه کامپیوتر2358 - 2260-
19مدیر گروه مطالعات خانواده2486-
21مدیر گروه و مرکز خدمات مشاوره2397-
22مدیرگروه کتابداری2334 - 2217-
23مدیر گروه اقتصاد2250-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱۲ مورد.