دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
93ایاب و ذهاب2350
94اینترنت مرکز2455
118باشگاه پژوهشگران جوان2517
119بانک ملی دانشگاه243676511112-76511212
123بایگانی آموزش زبان ( رئیس )2281
120بایگانی ادبیات فارسی2438
121بایگانی امور مالی2290
122بایگانی اوراق امتحانی2239
124بایگانی حسابداری و اقتصاد2275
125بایگانی رشته زبان2326
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.