دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
173دفتر ساختمان ۱ مرکز2439
176دفتر ساختمان ۲ مجتمع ( گروه کشاورزی )225776505712
177دفتر ساختمان ۳ مجتمع ( دانشکده زبان )228276505713
174دفتر ساختمان ۷ دانشکده فنی2302
178دفتر ساختمان ۹ مرکز2446
179دفتر شرکت خدماتی2389
180دفتر طرح و برنامه2521
183دفتر فرهنگ اسلامی ( رئیس )223876507637
181دفتر فرهنگ اسلامی خواهران2447
182دفتر فرهنگ اسلامی ساختمان ۱ مجتمع2332
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.