دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
189دفتر گروه معماری و کتابداری2516
170دفتر آموزش مشاوره و کتابداری2392
167دفتر ارتباط با صنعت221576506263
168دفتر اساتید ارشد علوم تربیتی2327
169دفتر اساتید گروه کشاورزی2208-2519
193دفتر استادان گروه روان شناسی2493
216دفتر انتشارات علمی2388
171دفتر دانشکده مشاوره و علوم تربیتی2394
172دفتر ریاست2237فاکس 76505680
175دفتر ساختمان ۱ مجتمع225576505711
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.