دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
13مدیر حراست2241
16مدیر گروه کامپیوتر2358 - 2260
18مدیر گروه مطالعات خانواده2486
20مدیر گروه و مرکز خدمات مشاوره2397
21مدیرگروه کتابداری2334 - 2217
22مدیر گروه اقتصاد2250
23مدیر گروه آمار و ریاضی2248 - 2261
24مدیر گروه محیط زیست2501
25مدیر گروه حسابداری2250 - 2268
26مدیر گروه عمران2643
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.