دفتر تلفن


نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.
ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
81امور مالی ( تمرکز حسابها )2273
82امور مشمولین ( رئیس )2347
83انبار2351-2352
84ستاد شاهد252576507638
85انتظامات برادران - ساختمان ۱ مجتمع2230
86انتظامات خواهران - ساختمان ۳ مجتمع2356
87انتظامات ساختمان ۵ مجتمع2398
88انتظامات ساختمان ۷ مجتمع2515
89انتظامات مرکز2495
90انجمن علمی کامپیوتر2386