دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
139بوفه ساختمان مرکزی76503458
136بوفه ساختمان ۱2335
137بوفه ساختمان ۲2243
138بوفه ساختمان ۳2286
143تاسیسات (کارشناس)2291
144تاسیسات (کارگاه)2299
141تاسیسات مجتمع2265-2221
142تاسیسات مرکز2499-2497
145تدارکات227276505683
146تدارکات عمران2376
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.