دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
171دفتر دانشکده مشاوره و علوم تربیتی2394
188دفتر گروه مشاوره2393
170دفتر آموزش مشاوره و کتابداری2392
127بایگانی علوم تربیتی2391
220فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ثبت نام اینترنتی2390-234576505800
179دفتر شرکت خدماتی2389
216دفتر انتشارات علمی2388
187دفتر گروه کامپیوتر و رئیس دانشکده فنی2387
90انجمن علمی کامپیوتر2386
63کامپیوتر دانشکده فنی اتاق پروژه2385
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.