دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
237مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش سخت افزار2234
235مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش آمار234276507662
236مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش آمار234276507662
234مرکز داده پردازی2522-2523
233مرکز اسناد امتحانی2331
21مدیرگروه کتابداری2334 - 2217
36مدیرمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات234376507669
14مدیر گزینش231476505682
35مدیر گروهروانشناسی2451
16مدیر گروه کامپیوتر2358 - 2260
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.