دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
90انجمن علمی کامپیوتر2386
92انجمن قرانی بشارت2292
93ایاب و ذهاب2350
94اینترنت مرکز2455
95آبدارخانه ریاست2316
96آزمایشگاه تاسیسات برقی و مکانیک2361
97آزمایشگاه تخصصی کامپیوتر ( مجتمع۱ )2337
98آزمایشگاه حشره شناسی و شیمی2492
99آزمایشگاه خاک شناسی2340
100آزمایشگاه روباتیک2294
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.