دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
60رییس کارگاه فنی ( کارگاه چوب )2360
61رییس صندوق رفاه دانشجویی229876507035
62رییس آموزش گروه ادبیات76508090
63کامپیوتر دانشکده فنی اتاق پروژه2385
64اتوماسیون2511
65اداره آموزش علوم اجتماعی2459
66اداره امتحانات و سنجش ونظارت2280
67اداره آموزش وامتحانات کشاورزی2308
68اداره نقلیه مجتمع ( رئیس )225876504265
69اساتید علوم تربیتی2233
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.