دفتر تلفن


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.
ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
61رییس صندوق رفاه دانشجویی229876507035
62رییس آموزش گروه ادبیات76508090
63کامپیوتر دانشکده فنی اتاق پروژه2385
64اتوماسیون2511
65اداره آموزش علوم اجتماعی2459
66اداره امتحانات و سنجش ونظارت2280
67اداره آموزش وامتحانات کشاورزی2308
68اداره نقلیه مجتمع ( رئیس )225876504265
69اساتید علوم تربیتی2233
70استاد سرای خوابگاه2520