دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
232مخابرات دانشگاه976505890-9
220فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ثبت نام اینترنتی2390-234576505800
280گروه علوم تربیتی (دفتر اساتید)223376505716
17مدیر گروه زبان انگلیسی228376505713
177دفتر ساختمان ۳ مجتمع ( دانشکده زبان )228276505713
176دفتر ساختمان ۲ مجتمع ( گروه کشاورزی )225776505712
285گروه کشاورزی (مجتمع)225776505712
175دفتر ساختمان ۱ مجتمع225576505711
145تدارکات227276505683
14مدیر گزینش231476505682
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.