دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
71امتحانات کارشناسی ارشد و رئیس اداره تحصیلات تکمیلی2235
11مدیر آموزش223676507668
172دفتر ریاست2237فاکس 76505680
202ریاست دانشگاه223776505681
6معاونت فرهنگی223876507661
183دفتر فرهنگ اسلامی ( رئیس )223876507637
122بایگانی اوراق امتحانی2239
281گروه عمران2240
13مدیر حراست2241
260کامپیوتر آموزش زبان2242
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.