دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
38رییس اداره امتحانات2280
39رییس اداره انتشارات علمی وامور کتابخانه2213
41رییس اداره اموررفاه وخوابگاه2354
42رییس اداره آموزش علوم اجتماعی2460
43رییس اداره آموزش ادبیات فارسی2454
44رییس اداره پرداخت وهزینه2274
45رییس اداره ثبت نام و ثبت نمره2355
46رییس کارگزینی اداری2380
49رییس اداره فارغ التحصیلی2262
50رییس اداره آموزش2285
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.