دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
116آموزش نیروی انسانی225676503024
115آموزش گروه روان شناسی2451
64اتوماسیون2511
65اداره آموزش علوم اجتماعی2459
67اداره آموزش وامتحانات کشاورزی2308
66اداره امتحانات و سنجش ونظارت2280
اداره نقل و انتقالات۷۶۵۰۷۶۳۲
68اداره نقلیه مجتمع ( رئیس )225876504265
69اساتید علوم تربیتی2233
70استاد سرای خوابگاه2520
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.