دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
20مدیر گروه و مرکز خدمات مشاوره2397
21مدیرگروه کتابداری2334 - 2217
22مدیر گروه اقتصاد2250
23مدیر گروه آمار و ریاضی2248 - 2261
24مدیر گروه محیط زیست2501
25مدیر گروه حسابداری2250 - 2268
26مدیر گروه عمران2643
27مدیر گروه معارف اسلامی2254
28مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی2328
29مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی2486
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.