دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
133بسیج خواهران مرکز2498
89انتظامات مرکز2495
161دارالقران ( مرکز )2494
193دفتر استادان گروه روان شناسی2493
98آزمایشگاه حشره شناسی و شیمی2492
31مدیر گروه ادبیات فارسی249176507036
162دانشکده ادبیات فارسی2491
184دفتر گروه ادبیات فارسی249176504550
219فصلنامه پژوهش نامه فرهنگ و ادب2491
111آشپزخانه مرکز2490
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.