دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
268کتابخانه مرکز2453-2496
267کتابخانه مجتمع2206-2245
266کتابخانه گروه ادبیات2441
265کتابخانه دیجیتالی مجتمع2253
264کتابخانه دیجیتال مرکزی (مسئول )76504467
263کامپیوتر گروه کشاورزی امتحانات2307
262کامپیوتر عمران2317
261کامپیوتر روانشناسی و علوم اجتماعی2514
260کامپیوتر آموزش زبان2242
259کارگزینی و هیات علمی ( امور حق التدریس )2279
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.