دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
21مدیرگروه کتابداری2334 - 2217
22مدیر گروه اقتصاد2250
23مدیر گروه آمار و ریاضی2248 - 2261
24مدیر گروه محیط زیست2501
25مدیر گروه حسابداری2250 - 2268
26مدیر گروه عمران2643
27مدیر گروه معارف اسلامی2254
28مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی2328
29مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی2486
30مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی2327
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.