دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
150تکثیر درب ورودی مجتمع224476509322
156خبرگزاری دانشگاهی ایران آنا232976509323
33مدیر گروه معماری2339 , 233676509401
228گروه معماری ( دفتر آموزش )232876509401
19مدیر گروه مکانیک خودرو230576509405
246مشمولین234776509829
119بانک ملی دانشگاه243676511112-76511212
172دفتر ریاست2237فاکس 76505680
اداره نقل و انتقالات۷۶۵۰۷۶۳۲
نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۹ مورد از کل ۲۸۹ مورد.