دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
226گروه معارف ( دفتر اساتید)2341
227گروه معارف ( مجتمع )2254
228گروه معماری ( دفتر آموزش )232876509401
283گروه کامپیوتر (دفتر آموزشی)2358
284گروه کتابداری2334
285گروه کشاورزی (مجتمع)225776505712
287گروه کشاورزی (مرکز)2443-2492
288گروه گرافیک2336
229گزینش2314
نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۹ مورد از کل ۲۸۹ مورد.