دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
277گروه زبان (مدیر)2283
278گروه زیست شناسی2204
281گروه عمران2240
282گروه عمران (مدیر)2246
283گروه کامپیوتر (دفتر آموزشی)2358
284گروه کتابداری2334
286دفتر مدیر گروه کشاورزی2287
287گروه کشاورزی (مرکز)2443-2492
288گروه گرافیک2336
نمایش ۲۸۱ تا ۲۸۹ مورد از کل ۲۸۹ مورد.