دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
31مدیر گروه ادبیات فارسی249176507036
162دانشکده ادبیات فارسی2491
184دفتر گروه ادبیات فارسی249176504550
219فصلنامه پژوهش نامه فرهنگ و ادب2491
98آزمایشگاه حشره شناسی و شیمی2492
193دفتر استادان گروه روان شناسی2493
161دارالقران ( مرکز )2494
89انتظامات مرکز2495
133بسیج خواهران مرکز2498
142تاسیسات مرکز2499-2497
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.