دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
264کتابخانه دیجیتال مرکزی (مسئول )76504467
265کتابخانه دیجیتالی مجتمع2253
267کتابخانه مجتمع2206-2245
268کتابخانه مرکز2453-2496
266کتابخانه گروه ادبیات2441
270گروه آمار و ریاضی ( مدیر )2261
269گروه اقتصاد و بازرگانی2249
271گروه حسابداری2268
272گروه حسابداری (مدیر)2250
273گروه روان شناسی ( دفتر استادان )2456-2493
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.