دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
261کامپیوتر روانشناسی و علوم اجتماعی2514
262کامپیوتر عمران2317
263کامپیوتر گروه کشاورزی امتحانات2307
264کتابخانه دیجیتال مرکزی (مسئول )76504467
265کتابخانه دیجیتالی مجتمع2253
266کتابخانه گروه ادبیات2441
267کتابخانه مجتمع2206-2245
268کتابخانه مرکز2453-2496
269گروه اقتصاد و بازرگانی2249
270گروه آمار و ریاضی ( مدیر )2261
نمایش ۲۶۱ تا ۲۷۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.