دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
65اداره آموزش علوم اجتماعی2459
42رییس اداره آموزش علوم اجتماعی2460
74امتحانات و بایگانی علوم اجتماعی2461
18مدیر گروه مطالعات خانواده2486
29مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی2486
34مدیر گروه علوم اجتماعی2486
218فصلنامه پژوهش اجتماعی248676506163
279گروه علوم اجتماعی248676506163
147تربیت بدنی (مرکزی )2489-24877656416
111آشپزخانه مرکز2490
نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.