دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
258کارگاه مکانیک خودرو2362
257کارگاه کتابداری2217
221کارگزینی هیات علمی2279
259کارگزینی و هیات علمی ( امور حق التدریس )2279
260کامپیوتر آموزش زبان2242
63کامپیوتر دانشکده فنی اتاق پروژه2385
261کامپیوتر روانشناسی و علوم اجتماعی2514
262کامپیوتر عمران2317
263کامپیوتر گروه کشاورزی امتحانات2307
243کانون نماز2512
نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.