دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
145تدارکات227276505683
175دفتر ساختمان ۱ مجتمع225576505711
176دفتر ساختمان ۲ مجتمع ( گروه کشاورزی )225776505712
285گروه کشاورزی (مجتمع)225776505712
17مدیر گروه زبان انگلیسی228376505713
177دفتر ساختمان ۳ مجتمع ( دانشکده زبان )228276505713
280گروه علوم تربیتی (دفتر اساتید)223376505716
220فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ثبت نام اینترنتی2390-234576505800
232مخابرات دانشگاه976505890-9
47رییس کارگزینی هیات علمی227076506037
نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.