دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
266کتابخانه گروه ادبیات2441
112آموزش ادبیات فارسی و امتحانات2442
132پژوهش علوم اجتماعی2442
107آزمایشگاه گیاه شناسی ( مرکز )2443
287گروه کشاورزی (مرکز)2443-2492
240مرکز مخابرات ( مرکزی )2444
178دفتر ساختمان ۹ مرکز2446
217فصلنامه اندیشه و رفتار244676506164
181دفتر فرهنگ اسلامی خواهران2447
199رستوران اساتید ( مرکز )2448
نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.