دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
5معاونت سماءومدارس سماء76509282
7معاونت عمران231176507660
6معاونت فرهنگی223876507661
3معاونت پژوهشی221676506887
247معماری- دفتر گروه معماری2339
248مقاومت مصالح و هیدرولیک2383
249مهمانسرای بالای سالن ورزشی2568
250مهمانسرای مرکز2448
251نشریه بسیج دانشجویی2313
252نگهبانی خوابگاه2420
نمایش ۲۳۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.