دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
90انجمن علمی کامپیوتر2386
187دفتر گروه کامپیوتر و رئیس دانشکده فنی2387
216دفتر انتشارات علمی2388
179دفتر شرکت خدماتی2389
220فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ثبت نام اینترنتی2390-234576505800
127بایگانی علوم تربیتی2391
170دفتر آموزش مشاوره و کتابداری2392
188دفتر گروه مشاوره2393
163دانشکده علوم تربیتی و مشاوره2394
171دفتر دانشکده مشاوره و علوم تربیتی2394
نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.