دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
222کارپرداز عمران237676507659
131بسیج خواهران مجتمع2378
46رییس کارگزینی اداری2380
198رستوران اساتید و کارکنان ( مجتمع )2381-2269
117بهداشت و کنترل مواد غذایی2382
209سوله عمران آزمایشگاه مقاومت مصالح و هیدرولیک2383
248مقاومت مصالح و هیدرولیک2383
192دفتر نقشه برداری گروه عمران2384
210سوله عمران نقشه کشی2384
63کامپیوتر دانشکده فنی اتاق پروژه2385
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.