دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
24مدیر گروه محیط زیست2501
18مدیر گروه مطالعات خانواده2486
27مدیر گروه معارف اسلامی2254
33مدیر گروه معماری2339 , 233676509401
19مدیر گروه مکانیک خودرو230576509405
20مدیر گروه و مرکز خدمات مشاوره2397
28مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی2328
29مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی2486
30مدیر گروه کارشناسی ارشد علوم تربیتی2327
16مدیر گروه کامپیوتر2358 - 2260
نمایش ۲۰۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.