دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
263کامپیوتر گروه کشاورزی امتحانات2307
265کتابخانه دیجیتالی مجتمع2253
266کتابخانه گروه ادبیات2441
267کتابخانه مجتمع2206-2245
268کتابخانه مرکز2453-2496
269گروه اقتصاد و بازرگانی2249
270گروه آمار و ریاضی ( مدیر )2261
271گروه حسابداری2268
272گروه حسابداری (مدیر)2250
273گروه روان شناسی ( دفتر استادان )2456-2493
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.