دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
80امور مالی - حسابداری2364-2365
52رییس اداره رسیدگی به اسناد2366
4معاونت دانشجویی236776507632
58رییس دبیرخانه2369-234476505680-76505681
152حسابداری2371
207سایت اینترنت استادان و کارکنان2372-2375
109آزمایشگاه هرباریوم و زراعت و ژنتیک2373
231ماشین نویسی محرمانه2374
239مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز سرور و اینترنت2375-237276507636
146تدارکات عمران2376
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.