دفتر تلفن

ردیفعنوان دفترداخلیتلفن مستقیم
13مدیر حراست2241
15مدیر روابط عمومی221876507674
23مدیر گروه آمار و ریاضی2248 - 2261
31مدیر گروه ادبیات فارسی249176507036
22مدیر گروه اقتصاد2250
25مدیر گروه حسابداری2250 - 2268
17مدیر گروه زبان انگلیسی228376505713
34مدیر گروه علوم اجتماعی2486
32مدیر گروه علوم تربیتی2251
26مدیر گروه عمران2643
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۸۹ مورد.